Rodo

SZANOWNI PAŃSTWO

Prosimy o zapoznanie się z RODO.
Administratorem danych osobowych jest Dag-Bud Jerzy Kisiel DWR
Lawendowa Przystań z siedzibą Przewłoka ul.Niemcewicza 22 .
Przetwarzamy nastepujące dane osobowe:
-imię i nazwisko
– adres zamieszkania
-nr telefonu
-turnus rehabilitacyjne
– oświadczenie o posiadaniu grupy o niepełnosprawności
– informacje o stanie zdrowia
– dane niezbędne do wystawiania faktury vat
– wypełniamy dokumenty do odesłania do instytucji Państwowych od których
otrzymujecie Państwo dofinansowania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń
związanych z udzielonymi usługami w ramach wykonywanej przez Administratora
działalności gospodarczej .W przypadku braku zgody na podanie danych nie
będzie
możliwe wykonanie usługi i zabiegów rehabilitacyjnych.
-dokumenty przechowywane są przez okres 3 lat ( do kontroli Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku)
Kontakt w sprawie Państwa ochrony Danych Osobowych
Inspektor Danych Osobowych jest Katarzyna Nieradka adres. Złakowo 25
możecie się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej
lawendowaprzystań@wp.pl

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren DWR
Lawendowa Przystań oraz jego otoczenie jest monitorowany.
Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
Celem przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest:
-zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie

DWR Lawendowa Przystań
-wyjaśnienie sytuacji konfilktowych
-ochrona mienia DWR Lawendowa Przystań
Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni następnie zostaną
trwale usunięte .
Ośrodek informuje że dane z monitoringu mogą być ujawnione następującym
Organom Państwowym tj. Policja,Sąd na podstawie protokołu przekazania na
nośniku elektronicznym danych z systemu .
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne .Konsekwencja niepodania
danych będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym.
Informujemy ,że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO
-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
-prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.